Πολιτική Ποιότητας

Βασική αρχή της εταιρείας «fronteasy facilities management» είναι η ικανοποίηση των πελατών της εταιρείας, μέσω της εκπλήρωσης των καθορισμένων απαιτήσεων και των προσδοκιών τους.

Στόχος της εταιρείας «fronteasy facilities management» είναι η παροχή υπηρεσιών Γενικών Καθαρισμού, η Διαχείριση Πολυκατοικιών και η Απολύμανση Χώρων υψηλής ποιότητας και υψίστης ωφέλειας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, όλα τα αναγκαία μέτρα και οι ρυθμίσεις για τη διαχείριση της ποιότητας έχουν ορισθεί και αποτελούν το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας. Η συνεχής βελτίωση των διεργασιών και των δραστηριοτήτων της εταιρείας μέσω του καθορισμού και της ανασκόπησης των στόχων αποτελεί δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης.

Βασικά χαρακτηριστικά του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρεία είναι:

  • η εκπλήρωση όλων των νομοθετικών απαιτήσεων,
  • η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2015,
  • η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,
  • η εξασφάλιση των πόρων για την ορθή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και η βέλτιστη ενσωμάτωσή τους στις διεργασίες της εταιρείας,
  • η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού όλων των βαθμίδων και
  • οι εργασίες καθαρισμού ακολουθούν το πρότυπο του επαγγελματία καθαριστή.

Υποχρέωση κάθε εργαζομένου είναι η διαχείριση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, ισχύει η δέσμευση ότι, όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις υπευθυνότητες τους ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, εργάζονται και ενεργούν με αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.