Τακτικός Καθαρισμός Ορφανοτροφείου Θυλέων “Η Μέλισσα”


Η fronteasy ανέλαβε τον τακτικό καθαρισμό του Ορφανοτροφείου Θηλέων “Η Μέλισσα” ως έργο κοινωνικής προσφοράς.


Η Μέλισσα” είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με αντικείμενο την παιδική προστασία για κορίτσια.

 

1 -