• Δευτέρα - Παρασκευή 06:00 - 21:00
  • info@fronteasy.gr

Παρουσίαση & Αρμοδιότητες Προσωπικού

Καρέζης Κωνσταντίνος

Γενικός Διευθυντής

Είναι ο επικεφαλής της εταιρείας την οποία και εκπροσωπεί. Καθορίζει τους μακροχρόνιους στρατηγικούς στόχους. Επιλέγει τα βασικά στελέχη της επιχείρησης. Δίνει εντολές και οδηγίες στους Υπευθύνους των τμημάτων για την εφαρμογή της γενικής πολιτικής της εταιρείας, για την υλοποίηση των ετήσιων Budgets όπως και για την εκτέλεση των μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης.

Γραμματειακή Υποστήριξη

Φροντίζει για την ομαλή καθημερινή λειτουργία του γραφείου και δρα έτσι ώστε να προλαμβάνει απρόβλεπτα περιστατικά. Επίσης, φροντίζει για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των υπόλοιπων εργαζομένων. Λειτουργεί επίσης και ως σημείο επαφής μεταξύ της εταιρείας και των εξωτερικών πελατών.   Τα καθημερινά καθήκοντα περιλαμβάνουν απλές αλλά και πιο σύνθετες αρμοδιότητες. Η γραμματειακή υποστήριξη είναι υπεύθυνη για καθήκοντα όπως την αρχειοθέτηση των απαραίτητων εγγράφων, τη διοργάνωση meetings, την καθημερινή παραλαβή της αλληλογραφίας και τη διανομή τους στα αρμόδια πρόσωπα.   

Κολιάρδου Μαρία

Επόπτης Καθαριότητας

Είναι υπεύθυνοι για την συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων της αρμοδιότητας τους. Έχουν τον συντονισμό και τον προγραμματισμό στους χώρους που είναι αρμοδιότητα τους. Επίσης είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση της Διεύθυνσης για όποια θέματα προκύπτουν.

Καθαριστές – Λοιπό προσωπικό

Είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών με βάση τις διαδικασίες και οδηγίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας.Υπεύθυνοι για την σωστή λειτουργία των μηχανημάτων της εταιρείας, με βάση τις οδηγίες λειτουργίας.Υπεύθυνοι για άμεση ενημέρωση του υπευθύνου του έργου και του επόπτη για όποια θέματα προκύπτουν.