Διαχείριση Πολυκατοικιών

  • Καταγραφή Ενδείξεων Θέρμανσης ανά Διαμέρισμα
  • Τήρηση Βιβλίων Εσόδων-Εξόδων Πολυκατοικίας
  • Πληρωμές σε Δ.Ε.Κ.Ο. (Δ.Ε.Η., …..)
  • Πληρωμές σε Τρίτους ( Ασανσέρ, Καθαριότητα, ….)
  • Παρακολούθηση Στάθμης Πετρελαίου
  • Προμήθεια Πετρελαίου (πάντα σε συνεννόηση με τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)
  • Έλεγχος Παραλαβής Πετρελαίου