Αξιολόγηση Ποιότητας Υπηρεσιών μας

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο για να συμπληρώσετε την Αξιολόγηση Ποιότητας Υπηρεσιών μας

Θα θέλαμε να αξιολογήσετε την εταιρία μας βοηθώντας μας να βελτιωθούμε.

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.

Ονοματεπώνυμο
Email
1. Την ποιότητα των υπηρεσιών μας
2. Το κόστος των υπηρεσιών μας
3. Την αμεσότητα των εργαζομένων μας στις απαιτήσεις σας κατά τη διάρκεια του έργου τους
4. Τον χρόνο αποπεράτωσης των έργων
5. Την ανταπόκριση της εταιρείας μας σε τυχόντα προβλήματα που προέκυψαν
6. Την επικοινωνία με τους εργαζομένους της εταιρείας μας
7. Σημειώσεις :